Privaatsuseeskirjad

Privaatsuseeskirjad

VEEBISAIDI TEAVE

VÄLJAANDE JUHT:


IDENTITEEDI JA DEMOKRAATIA GRUPP

Euroopa Parlament

Zweig 07K010

60 Rue Wiertz,

B-1047 BRÜSSEL

idgroup.eu

 

PREAMBUL 

ID Grupp on pühendunud veebisaidi idgroup.eu kasutajate eraelu kaitsmisele. ID Grupp rakendab kõiki vajalikke ja mõistlikke ettevaatusabinõusid kasutajatelt saadud isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Sellega seoses lõi ID Grupp kasutajate isikuandmete jaoks käesoleva veebisaidi. Ilma ID Grupi eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi sellel saidil olevaid andmeid isegi osaliselt ärilisel eesmärgil kasutada.

AUTORIÕIGUSED

ID Grupp teatab käesoleva veebisaidi kasutajatele, et saidil olevad andmed:

 1. a) on kaitstud autoriõiguse seadusega: täpsemalt puudutab see fotosid, artikleid, jooniseid, animatsiooniseeriaid jne;
 2. b) on kaitstud kaubamärgiseadusega: see puudutab veebisaidil olevaid partnerite kaubamärke.

Nimetatud viisil kaitstud elemendid kuuluvad ID Grupile või ID Grupilt nende kasutamiseks loa saanud kolmandale isikule. Sellega seoses on igasugune osaline või täielik paljundamine, kujutamine, kasutamine, kohandamine, muutmine, lisamine, tõlkimine, müümine ilma ID Grupi eelneva kirjaliku loata keelatud; vastasel juhul esitatakse autoriõiguste ja/või jooniste ja/või kaubamärgiseaduse rikkumise süüdistus.

Lingi loomine


Mõnele veebisaidile juhatava lingi saab luua ilma väljaandja konkreetse loata tingimusel, et link avab veebilehitsejas uue akna. ID Grupp jätab endale siiski õiguse nõuda oma tegevuse põhimõtetele mittevastava lingi kustutamist.

Muusika ja heli autorid


Käesolev veebisait peab kinni autoriõigustest. Käesoleval veebisaidil esitatavate ja edastatavate teoste autorite kõik õigused on kaitstud. Ilma loata ei tohi teoseid kasutada muul eesmärgil kui taasesitamine ja individuaalne ning eraviisiline vaatamine.

ISIKUANDMETE KAITSE

 

SISSEJUHATAV OSA. ISIKUANDMETE MÄÄRATLUS JA TÜÜP

Uudiskirja tellimisel küsitavad ja külastaja poolt soovitud tellimuse täitmist võimaldavad andmed on kohustuslikud. Kui te ei soovi neid andmeid esitada, ei saa me teie tellimust täita.

Uudiskirja tellimiseks palume teil edastada oma isikuandmed, täpsemalt perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress jne.

Kui saadate ID Grupile e-kirja, säilitame teie poolt meile edastatud isikuandmeid vähemalt teie taotluse töötlemiseks kuluva aja jooksul.

Mõiste „isikuandmed“ all peame silmas kõiki isikut tuvastada võimaldavaid andmeid, nagu perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber, sünnikuupäev, e-posti aadress, pangakaardi number ja kõik makseviise puudutavad andmed, mida te meile enda kohta esitate ja üldisemas mõistes kõiki isikuandmeid, mida te otsustate esitada.

JAOTIS II. KÄESOLEVA HARTA EESMÄRK

Käesoleva harta eesmärgiks on teavitada teid meetmetest, mida ID Grupp rakendab teie isikuandmete kogumiseks, austades sealjuures rangelt teie õigusi.

Seoses sellega teavitame teid, et teie isikuandmete kogumine toimub kooskõlas isikuandmete töötlemisel füüsiliste isikute kaitset ja selliste andmete vaba liikumist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega 2016/679.

 

 

 

ANDMEKAITSEPOLIITIKA


„Identiteedi ja demokraatia grupp“ teavitab kõiki külastajaid oma isikuandmete kaitse poliitikast internetis. Võite olla kindel, et ID Grupp teeb kõik, et kaitsta käesoleva veebisaidi külastajate isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitset käsitlevatele Euroopa õigusnormidele.

ID Grupi“ tähendus: Identiteedi ja demokraatia grupp

JAOTIS III. ANDMETE KOGUMISE EEST VASTUTAV ISIK

Teie isikuandmete kogumise eest veebisaidil vastutab ID Grupp registrijärgse asukohaga Euroopa Parlament, Zweig 07K010, 60 Rue Wiertz, B-1047 BRÜSSEL.

JAOTIS IV. ISIKUANDMETE KOGUMINE

Meie poolt kogutava teabe tüüp ja selle kasutamise viis

ID Grupp kogub ainult selliseid isikuandmeid, mida te vabatahtlikult edastate, näiteks perekonnanimi, eesnimi ja e-posti aadress. Näiteks võidakse teilt küsida isikuandmeid, et täita teie uudiskirja tellimust või võtta arvesse teie osalemist petitsioonis.

See kogumine toimub struktuuri õigustatud huvides ja teie nõusolekul uudiskirja tellimiseks, samuti teie osalemise arvestamiseks petitsioonis.

Kui kasutajad täidavad uudiskirja vormi, peavad nad sisestama oma perekonnanime, eesnime ja e-posti aadressi.

Kui kasutajad täidavad petitsiooni vormi, peavad nad esitama oma eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi ning võivad valikuliselt lisada ka oma telefoninumbri, postiindeksi ja elukohariigi andmed.

Kui kasutajad saadavad vahekaardil „kontakt“ olevale ID Grupi e-posti aadressile kirja, kogub ID Grupp lisaks teie e-posti aadressile ka teie poolt edastatud isikuandmeid.

Me hoiatame meile e-kirju saatvaid kasutajaid nende sõnumite sisu osas. Ärge avaldage kunagi isikuandmeid, mis on mittevajalikud ja mille edastamine võib teid kahjustada, nagu näiteks oma pangakonto andmeid.

Töödeldavad andmed peavad olema täpsed, täielikud ja ajakohased ning õiglasel viisil kogutud.  Tundlike andmete töötlemine on seejuures keelatud (välja arvatud erandid).

Teie isikuandmeid kogutakse ühel või mitmel järgmisel eesmärgil.

 • Teie taotluste haldamine
 • Osalemise haldamine petitsioonis
 • Uudiskirja tellimuste haldamine
 • Kandidatuuride haldamine
 • Kasutajate haldamine

Teie isikuandmete kogumisel seoses uudiskirja tellimisega peavad kasutajad kindlasti edastama oma perekonnanime, eesnime ja e-posti aadressi, vastasel juhul ei saa nad uudiskirja tellida.

Te võite uudiskirjatellimuse või teie osalemise petitsioonis igal ajal tühistada, järgides teile saadetud e-kirjade allkirjas toodud juhiseid.

Lisaks tuuakse iga kord, kui meie veebisaidil korraldatakse isikuandmete kogumine, selgelt välja nende andmete kogumise eesmärkide ja töötlemise üksikasjade vastavus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määrusele 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist.

JAOTIS V. KOGUTUD ANDMETE ADRESSAADID

Teie isikuandmetele juurdepääsu omavate isikute kategooriad on oma vastavate volituste piires ID Grupi liikmed ja töötajad. 

Nendeks võivad olla ka teie isikundmete adressaatideks olevad avalikud-õiguslikud asutused ainsa eesmärgiga täita õiguslikke kohustusi, ja pädevad järelevalveasutused.

Isikuandmete jagamine

ID Grupp ei müü ega loovuta isikuandmeid kolmandatele isikutele.

ID Grupp võib kaasata ka teenusepakkujatest ettevõtteid, et teha erinevaid töid, nimelt tehnilisi töid, nagu tehniliste teenuste pakkumine meie veebisaidil, abistamine müügiedenduskampaaniatega jne. Nendel ettevõtetel võib olla juurdepääs isikuandmetele, kui see on nende tööde teostamiseks vajalik. Nimetatu ettevõtted peavad sarnaselt ID Grupile järgima isikuandmete kogumist ja töötlemist käsitlevaid õigusnorme ja käesolevat poliitikat. Ühelgi juhul ei tohi need ettevõtted kasutada neid isikuandmeid muul eesmärgil kui oma töö tegemiseks, kõik muud kasutusviisid on keelatud.

Juhul kui ID Grupp on sunnitud halduslike, õiguslike või seaduslike otsuste täitmiseks isikuandmeid kolmandatele isikutele edastama, peab ta enne igasugust andmete edastamist asjaomaseid isikuid sellest teavitama.

JAOTIS VI. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE AEG

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on meievaheliste suhete haldamiseks hädavajalik ja mõistlik. Pärast selle aja möödumist kustutatakse, anonüümistatakse või krüptitakse teie isikuandmed, v.a mõne õiguse olemasolu tõendamiseks vajalikud andmed. Teie isikuandmete säilitamise aeg oleneb andmete kogumise eesmärgist. Toome järgnevalt ära mõned ID Grupi poolt andmete säilitamise ajad:

 • kuni uudiskirja tellimise nõusoleku tühistamiseni;
 • kuni teie taotluse töötlemiseni, kui teavet küsitakse e-kirja teel;
 • teie nõusolekul 2 kuud või 2 aastat alates CV ja motivatsioonikirja tüüpi kandideerimiselementide kättesaamisest.

JAOTIS VII. TURVALISUS

Soovitame teil rakendada kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid, et säilitada oma isikuandmete turvalisust ja eelkõige takistada andmete muutmist, kahjustamist või kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemist.

Näiteks oleme rakendanud järgmisi meetmeid.

 • Kasutame viirusetõrjet ja värskendame seda regulaarselt ning õigeaegselt ja paigaldame tulemüüri.
 • Salvestame regulaarselt isikuandmeid, et neid füüsiliste või tehniliste intsidentide korral kätte saada, ning tagame sellise salvestamise turvalisuse.
 • Testime ja hindame oma meetmeid regulaarsete intervallidega ja vajadusel kohandame neid.
 • Meie töötajaid on teavitatud ja nad on teadlikud isikuandmete kaitsmise tähtsusest. Meie töötajad järgivad teatud hulka konkreetseid juhiseid, läbivad regulaarseid koolitusi ja neid on teavitatud nende kohustustest.
 • Nendel töötajatel on juurdepääs teie andmetele sellises ulatuses, kui nad vajavad neid oma tööülesannete korralikuks täitmiseks.
 • Teie eraelu mõjutada võivate uute projektide puhul teostatakse põhjalik analüüs, et tagada teie õigused ning teie isikuandmete turvalisus ja kaitse.

 

JAOTIS VIII. KÜPSISED

Teie paremaks teenindamiseks mõõdame vaadatud lehekülgede arvu, külastuste arvu ja külastajate tegevust veebisaidil ning nende tagasituleku sagedust. Sellel eesmärgil kasutame küpsiste tehnoloogiat.

Küpsis on väike fail, mille veebisait salvestab kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised aitavad veebisaidil olulist teavet meeles pidada, lihtsustades saidi kasutamist.

Küpsis ei võimalda meil teid identifitseerida. Üldiselt salvestab küpsis meie veebisaidile teie arvuti või seadme kasutamisega seotud teabe (leheküljed, mida olete vaadanud, vaatamise kuupäev ja kellaaeg jne), mida me saame teie edasiste külastuste ajal lugeda. Küpsis võib määrata igale külastajale identifikaatori, mis ei võimalda teda tuvastada.

Käesoleval juhul sisaldab küpsis teavet, mida te meile andsite. Seega ei pea te järgmisel külastusel uuesti meilt saadud vormi täitma. Seda teavet säilitatakse teie arvutis 1 aasta.

Kui külastate meie veebisaiti idgroup.eu, võib meil seoses eelnimetatud veebilehitseja tarkvara seadistustest tulenevate valikutega tekkida vajadus paigaldada teie arvutisse küpsised järgmistel eesmärkidel:

 • koostada külastusstatistikat (külastuste, vaadatud lehekülgede, katkestatud tellimuste arv jne), et oma teenuste kvaliteeti jälgida ja parandada;
 • kohandada oma veebisaidi kujundust teie veebilehitseja kuvamiseelistustega;
 • salvestada teie arvutisse teatud eelistusi, teostamaks teatud eelprotseduure, eelkõige valitud keele meeldejätmist;
 • määrata spetsiaalselt teile mõeldud identifikaatorit, mis võimaldab kolmandatest isikutest reklaamijatel teile asjakohast reklaami suunata.

 

Teavitame teid, et te võite veebilehitsejat konfigureerides küpsistega mitte nõustuda.

1. Teie valikud küpsiste osas

 Kui te ei soovi saada küpsiseid või soovite, et teie veebilehitseja teavitaks teid küpsise saamisest, võite kasutada oma veebilehitseja suvandeid.

Küpsiste haldamiseks pakutakse teile mitmeid võimalusi.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et teie poolt teostatava seadistuse tulemusena muudetakse teie veebilehitsejat ja juurdepääsutingimusi teatud teenustele, mis nõuavad küpsiste kasutamist.

Te võite alltoodud viisidel alati muuta oma soove seoses küpsiste kasutamisega.

1.1 Teie veebilehitseja tarkvara poolt pakutavad valikud

Te võite konfigureerida oma veebilehitseja tarkvara nii, et küpsised salvestatakse teie veebilehitsejasse või hoopis lükatakse tagasi kas regulaarselt või olenevalt saatjast.

Samuti võite konfigureerida oma veebilehitseja selliselt, et teile pakutaks küpsiste lubamist või keelamist pidevalt ja enne, kui küpsis teie veebilehitsejasse salvestatakse.

 Klõpsake oma veebilehitseja menüüs „Spikker“ ja lugege, kuidas muuta küpsiseid puudutavaid eelistusi.

1.2 Küpsiste lubamine ja keelamine

Küpsise veebilehitsejasse salvestamise oluliseks eelduseks on veebilehitseja kasutaja soov, mida ta võib alati ja tasuta väljendada ning muuta talle veebilehitseja poolt pakutavate valikute kaudu.

Kui olete oma veebilehitseja tarkvaras lubanud küpsiste salvestamise veebilehitsejasse, võidakse teie poolt külastatud lehekülgedesse ja sisudesse integreeritud küpsised salvestada ajutiselt teie veebilehitsejas olevasse spetsiaalsesse kohta. Sealt saab küpsiseid vaadata ainult nende saatja.

Kui te keeldute küpsiste salvestamisest oma veebilehitsejasse või kustutate sinna salvestatud küpsised, ei saa te enam kasutada teatud funktsioone, mis on vajalikud meie veebisaidi mõnedes osades navigeerimiseks.

Sama kehtib ka juhul, kui meie või meie teenusepakkujad ei saa tehnilise ühilduvuse tõttu tuvastada teie arvutis kasutatavat veebilehitseja tüüpi, selle keele ja kuvamise parameetreid või riiki, kust teie veebilehitseja internetti ühendatud on.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et me ei vastuta oma teenuste häirete eest, mis tulenevad sellest, et meil ei ole võimalik salvestada või vaadata teenuse toimimiseks vajalikke küpsiseid, mis on teie poolt keelatud või kustutatud.

2. Kuidas teha valikut olenevalt kasutatavast veebilehitsejast?

Küpsiste ja teie valiku haldamiseks on iga veebilehitseja konfiguratsioon erinev. Kirjelduse leiate oma veebilehitseja spikrimenüüst, kust saate teavet oma küpsistega seotud soovide muutmise kohta.

Veebilehitseja Internet Explorer™:

https://support.microsoft.com/et-ee/topic/k%C3%BCpsiste-kustutamine-ja-haldamine-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Veebilehitseja Safari™:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Veebilehitseja Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et&hlrm=ee

Veebilehitseja Firefox™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer et désactiver les cookies

Veebilehitseja Opera™:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

JAOTIS IX. SUHTLUSVÕRGUSTIKUD JA VÄLISED LINGID

Suhtlusvõrgustikud

Meie veebisait kasutab kolmandate isikute arvutirakendusi, mis võimaldavad internetikasutajatel jagada meie veebisaidi sisu teiste isikutega või edastada teistele isikutele oma arvamust meie veebisaidi sisu kohta.

Seda saab teha eelkõige sotsiaalvõrgustike, nagu Facebooki ja Twitteri nuppudega (edaspidi „Sotsiaalvõrgustikes jagamise nupud“).

Kui vaatate mõnda meie veebisaidi lehte, kus on selline nupp, loob teie veebilehitseja otseühenduse sotsiaalvõrgustiku serveriga.

Kui olete veebisaidi kasutamise ajal sotsiaalvõrgustikku ühendatud, võimaldavad sotsiaalvõrgustikus jagamise nupud vaadatud lehekülgi teie kontoga siduda.

Kui klõpsate sotsiaalvõrgustikus jagamise nuppu või kirjutate kommentaari, edastatakse vastav teave sotsiaalvõrgustikule ja avaldatakse teie kontol.

Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgustik seoks meie veebisaidi kaudu kogutud andmeid teie kontoga, peate enne meie saidi külastamist sotsiaalvõrgustikust välja logima.

Nende sotsiaalvõrgustikes jagamise nuppude suhtes kohaldatakse sotsiaalvõrgustike konfidentsiaalsuse ja eraelu puutumatuse poliitikat, seega soovitame teil seda lugeda, tutvumaks nende nuppude abil kogutava veebilehitseja kasutusteabe eelkõige reklaamiotstarbelise kasutuseesmärgiga.

Lingid teistele saitidele


Võime pakkuda linke veebisaitidele, mida ei halda ID Grupp. Kui külastate mõnda saiti, kuhu me teid suuname, palume teil tutvuda nende saitide poliitikatega ja eelkõige isikuandmete kaitset käsitleva poliitikaga. Me ei vastuta teiste ettevõtete poliitika ega tavade eest.

JAOTIS X. JUURDEPÄÄS TEIE ISIKUANDMETELE

Vastavalt 27. aprilli 2016. aasta Euroopa määrusele nr 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist, on teil õigus teid puudutavatele andmetele juurdepääsuks, nende muutmiseks, edastamiseks, teabe saamiseks seoses andmete ülekantavusega ja andmete avaldamisele vastuseisuks. Kui soovite seda õigust kasutada ja nõuda teid puudutavat teavet, pöörduge meie andmekaitseametniku poole.

Teil on kontroll isikuandmete üle, mida te meile interneti teel edastate. Kui soovite ükskõik millal muuta meie valduses olevaid teid puudutavaid isikuandmeid või oma eelistusi suhtluse osas meiega või meie kaubanduspartneritega, piisab meie teavitamisest ülaltoodud e-posti aadressil.

Juurdepääsuks andmetele, mis meil teie kohta olla võivad, või meilt nende andmete kustutamise või kasutamise lõpetamise palumiseks teavitage meid sellest ülaltoodud aadressidel.

JAOTIS XI. MUUDATUSED

Meie isikuandmete kaitse poliitikas tehtud muudatusedID Grupp võib aeg-ajalt käesolevat isikuandmete poliitikat muuta; samuti soovitame teil selle sisu siin regulaarselt kontrollida. Võite olla kindel, et ühtegi muudatust ei rakendata tagasiulatuvalt ja ükski muudatus ei muuda varem kogutud andmete töötlemise viisi.

JAOTIS XII. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE ELi

Põhimõtteliselt on selline edastamine keelatud.

Erandid:

 • a Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud riikidele (Kanada, Šveits, Argentina, Jersey …);
 • või kui adressaadiks olev ettevõte on USAsse edastamisel Safe Harbourist kinni pidanud;
 • või kui tuginetakse mõnele GDPRis ette nähtud erandile;
 • või kui isik, keda need andmed puudutavad, on andmete edastamisega selgesõnaliselt nõustunud;
 • või kui edastamine on teatud erakordsete asjaolude tõttu vajalik.

JAOTIS XIII. ISIKUANDMETEGA SEOTUD RIKKUMIS(T)E KORRAL

Isikuandmetega seotud rikkumise korral teavitab vastutav töötleja, kooskõlas artikliga 55, isikuandmetega seotud rikkumisest pädevat andmekaitseinspektorit põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Kui järelevalveasutust teavitatakse hiljem kui 72 tunni jooksul, esitatakse teates selle kohta põhjendus.

Kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitab vastutav töötleja andmesubjekti põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest.

Kaebus

Meiepoolse rikkumise korral seoses teie isikuandmete töötlemisega või mõne teie õiguse kasutamisega võite võtta ühendust Belgia järelevalveasutusega ja esitada kaebuse vastavalt järgmisele menetlusele: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte

Turvalisus


Vastavalt seadusele rakendab ID Grupp kõiki turvalisusega seotud ettevaatusabinõusid, mis on vajalikud nende andmete konfidentsiaalsuse säilitamiseks.

Kuidas meiega ühendust võtta


Kõikide ID Grupi interneti kaudu kogutud isikuandmete kaitse poliitikaga seotud küsimuste osas kirjutage meile e-posti aadressil [email protected].